Phát triển Mạng lưới từ cộng đồng VÌ cộng đồng

 

  • Cung cấp dịch vụ xây dựng thương hiệu trên mạng lưới giám sát chất lượng không khí PAM Air
  • Hiển thị thông điệp và logo thương hiệu trên bản đồ chất lượng không khí của PAM Air
  • Hợp tác với các thương hiệu để phát triển và thực hiện các sáng kiến CSR