Dịch vụ nền tảng vận hành bởi PAM cho phép các doanh nghiệp, tổ chức phát triển và cung cấp dịch vụ thông minh trên nền tảng PAM Cloud.

  • Cho thuê cơ sở hạ tầng, giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian và chi phí nhân sự cho việc phát triển sản phẩm
  • Vận hành hạ tầng mạng lưới các sản phẩm thông minh
  • Cung cấp công cụ quản lý đối tác, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp trên nền tảng