Mạng lưới hơn 400 điểm giám sát tại 63 tỉnh thành của chúng tôi cam kết cung cấp dữ liệu chất lượng không khí chính xác, chi tiết theo thời gian thực cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chất lượng không khí, hướng tới xây dựng môi trường tốt hơn cho cộng đồng.

Dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ giám sát chất lượng không khí từ các thiết bị cảm biến Airmazing
  • Dịch vụ vận hành 24/7
  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì
  • Dịch vụ phân tích và quản lý dữ liệu